CPI     
      
  ZNANJA IN SPRETNOSTI ZA SLOVENIJO PRIHODNOSTI  
 

 
Pri delu se srečujeta vsak s svojimi interesi delodajalec in delavec – delodajalec s svojo ponudbo delovnega mesta in delovnega okolja ter zahtevami in možnostmi, na drugi strani pa zaposleni s svojim znanjem, izkušnjami, izobrazbo, razvitimi spretnostmi, sposobnostmi, svojimi vrednotami (osebnimi in poklicnimi) in interesi …


Delodajalec nudi delovno okolje in delovno mesto, za katerega zagotavlja delovne aktivnosti, naloge, tehnologijo in orodja. Za opravljanje nalog in aktivnosti pri delavcu išče njegove sposobnosti, izražen interes po opravljanju ponujenih nalog in aktivnosti, razvite osebne vrednote dela in osebni delovni slog.
Delavca išče med delovno silo na trgu dela s pomočjo poznavanja poklicne in izobrazbene strukture iskalcev dela. Z objavo prostega delovnega mesta delodajalec izrazi nekatere temeljne zahteve, ki so večinoma prepoznavne iz uradnih listin delavca: izobrazba, znanje, spretnosti. Hkrati pa pri njem išče delovne izkušnje in primerno usposobljenost kot vstopni pogoj za začetek dela.
Delodajalec in delavec pri svojih prizadevanjih potrebujeta kvalitetne informacije s trga dela, poznavanje kvalifikacij in vedenje o izobraževalnih programih, ki so dobra podlaga za uspešno opravljanje delovnih aktivnostih in nalog delovnega mesta.

Poznavanje delovnih mest in ponudbe delovne sile je ključni pogoj, da se sodelovanje izkaže v zadovoljstvo obeh subjektov na trgu dela – če je delavec na delu uspešen, pridobita iz tega sodelovanja oba.
Delovno mesto je osnovna enota dela v delovnem procesu. Analiza delovnih mest pri delodajalcu nam pokaže na vse pomembne okoliščine in dejavnike, ki smo jih opredelili tako za delodajalca kot tudi za delavca in njuno interakcijo.

Izobraževanje in usposabljanje je namenjeno pridobivanju znanja, spretnosti in razvijanju sposobnosti za uspešno vključevanje na trg dela. Poznavanje dela in povezovanje izobraževanja s trgom dela sta nujna pogoja, da lahko izobraževalni sistem zagotavlja dobro usposobljene delavce za vstop v sfero dela. Poklicne kvalifikacije, ki si jih udeleženci izobraževanja pridobijo, jim morajo zagotavljati dobro podlago za takojšnjo samostojno opravljanje delovnih nalog in aktivnosti.

Z analizo delovnih mest, ki jo bomo pridobili pri delodajalcih na osnovi podatkov in informacij iz poglobljenih opisov v spletnih vpršalnikih, poglobljenih intervjujev delodajalcev in anketnih vprašalnikov za delavce, želimo ustvariti bazo podatkov in spletno orodje, ki bo uporabno delodajalcem, delavcem, strokovni javnosti in raziskovalem.

Vprašalniki posameznih vsebinskih sklopov so pripravljeni tako, da ponujajo možne odgovore, ki jih delodajalec prepozna in označi kot značilne za določeno delovno mesto. ovrenoti jih s pomočjo lestvice pomembnosti, tiste, ki pa se nanašajo tudi na raven poklicne kvalifikacije, pa ovrednoti s pomočjo lestvice ravni zahtevnosti. Vsak vprašalnik vsebuje razlago in uvodna navodila za izpolnjevanje.

Analitika delovnih mest je obsežna dejavnost, katere uporabna vrednost je odvisna od vnesenih podatkov in informacij. Ker želimo ustvariti vsem ciljnim skupinam zares koristno orodje, vas prosimo za realne podatke in natančne zapise značilnosti in zahtev delovnih mest. Pri tem vam zagotavljamo, da bodo javnosti dosegljivi zgolj podatki na višji ravno obdelave, kjer podjetje s svojim imenom ne bo izpostavljeno, hkrati pa bo vsako sodelujoče podjetje imelo vedno dostop do podatkov, ki so jih oddali – tako za spreminjanje in popravke kot tudi za lastno uporabo pri postavitvi sistemizacije in opisov delovnih mest, razvoja kadrov in nagrajevanja.

Kontaktna oseba:
Marjana Komprej, vodja aktivnosti
Telefon: 01 58 64 261
Elektonski naslov: marjana.komprej@cpi.si


Prva stran
 
Podatki o operaciji


Dostop do
VPRAŠALNIKA