CPI     
      
  Posodobitev in razširitev poklicnih standardov in katalogov
Ugotavljanje potreb po usposobljenosti zaposleni
ZNANJA IN SPRETNOSTI ZA SLOVENIJO PRIHODNOSTI
 
 
Naziv operacije:
Posodobitev in širitev poklicnih standardov in katalogov (PSK)
 
Kratek opis operacije:

Operacija Posodobitev in širitev poklicnih standardov in katalogov (PSK) je namenjena vzpostavitvi učinkovitega sistema povezovanja trga dela in izobraževanja ter vključevanju aktualnih kvalifikacijskih struktur. Operacija bo omogočila zmanjšanje strukturnih neskladij in izboljšala poklicno in geografsko mobilnost in s tem možnosti zaposlovanja.
 
Naziv upravičenca
:
Center RS za poklicno izobraževanje, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Višina skupnih sredstev:
Skupna vrednost operacije znaša 2.038.958,11 EUR, od tega prispeva Evropski socialni sklad 85 % ali 1.733.114,39 EUR, Ministrstvo RS za delo, družino in socialne zadeva pa 15 % ali 305.843,72 EUR.

Datum začetka in konca operacije:
Začetek: 19.08.2009
Konec: 31.08.2014

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije
Urška Marentič (vodja projekta)
Vodja Središča za povezovanje izobraževanja in trga dela
tel: +386 1 58 64 249
e-pošta: urska.marentic@cpi.si

Marjana Komprej
tel: +386 1 5864 261
e-pošta: marjana.komprej@cpi.si

Operacijo »Posodobitev in širitev poklicnih standardov in katalogov« delno financira evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter 1.2. prednostne usmeritve Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost.


Rezultate raziskave bomo uporabili skladno z zastavljenimi cilji. Pri tem vam jamčimo tajnost podatkov brez javnega navajanja imen podjetja. Javno bodo objavljene zgolj celostne analize delovnih mest, panoge in/ali sektorja.

Prva stran
 
Podatki o operaciji


Dostop do
VPRAŠALNIKA

Kontakt: Marjana Komprej, Center RS za poklicno izobraževanje
e-pošta: komprejm@cpi.si ,tel. +386 1 5864 261, faks. +386 1 5422 045,
http://www.cpi.si